Home | Product | Promotion | Careers | Contacts    
         
   CATEGORY OF PRODUCTS
         HEATER ของคนไทย เพื่อคนไทย
 
 • FINNED HEATER
 •  
 • TUBULAR HEATER
 •  
 • IMMERSION HEATER
 •  
 • CERAMIC HEATER
 •  
 • CARTRIDGE HEATER
 •  
 • THERMOCUPLE
 •  
 • MICA BAND HEATER
 •  
 • MICA STRIP HEATER
 •  
 • INFRARED HEATER
 •  
 • COIL HEATER
 •  
 • HOT AIR HEATER
 •  
 • HEATER WIRE
 •  
 • THERMOCUPLE WIRE
 •  
 • ACCESSORIES
 •    
       Download Catalog
   
   
           สินค้าของเรา
   
  CERAMIC HEATER / ฮีตเตอร์เซรามิค
  เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนสูงและต่อเนื่องเหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติกที่ต้องการอุณหภูมิสูง และต่อเนื่องเป็นเวลานานๆหรืองานดัดแปลงอื่นๆโครงสร้างทำจากเซรามิคอายุการใช้งานนาน ปลอดภัย์ เครื่องรีด เครื่องตัด รวมถึงการอุ่น หรือต้มของเหลวต่างๆ อายุการใช้งานนาน ปลอดภัย